PROJEKTI EMPOWER (USAID)

PROJEKTI EMPOWER (USAID)

EMPOWER Sektori Privat, që ka filluar në korrik 2014, është projekt pesë-vjeçar i dizajnuar për të nxitur krijimin në shkallë të gjerë të vendeve të punës duke rritur konkurrueshmërinë e kompanive kosovare. Projekti financohet nga USAID dhe implementohet nga Cardno Emerging Markets USA, Ltd.

EMPOWER Sektori Privat përfshin edhe katër grupe me prioritet për të qenë përfitues të përkrahjes: gratë, të rinjtë, banorët në veri të Kosovës dhe minoritetet etnike dhe grupet e pafavorizuara. Përmes tre komponentëve të tij EMPOWER Sektori Privat zhvillon aktivitete specifike në të mirë të këtyre grupeve për të nxitur përfshirjen e tyre.
 

Për informata të mëtutjeshme klikoni linkun: www.empowerkosovo.org