Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR.13/2018 PËR PROCEDURËN E TRAJTIMIT TË ANKESAVE NGA DEPARTAMENTI PER MBROJTJEN E KONSUMATORIT 13/11/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 12/2018 PËR CAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PËRDORIMIT TË LOGOS SË DEPARTAMENTIT PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT 22/10/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 11/2018 PËR PËRCAKTIMIN E TAKSAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA AGJENCIA PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE 19/10/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 10/2018 PËR LOGON E AGJENCISË KOSOVARE TË STANDARDIZIMIT 15/10/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 09/2018 PËR PËRCAKTIMIN E SIMBOLEVE PËR TREGUESIT GJEOGRAFIKË, EMËRTIMIT TË ORIGJINËS DHE SPECIALITETIT TRADICIONAL TË GARANTUAR 04/10/2018
Udhëzim Administrativ (MTI) nr. 07/2018 për përcaktimin e procedurës së licencimit për subjektet që ushtrojnë veprimtari në sektorin e naftës 09/08/2018
Udhëzim Administrativ (MTI) - nr. 08/2018 për këshillin profesional të standardizimit 09/08/2018
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 062018 për përfaqësues të autorizuar në fushën e pronësisë industriale 08/06/2018
Udhëzim Administrativ (MTI) nr. 05/2018 për artësinë dhe procedurën e pagesës për shërbimet në metrologji 07/06/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 04/2018 PËR SHISHET SI ENË MATËSE 28/05/2018
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 03/2018 për caktimin e tarifave për akreditim 15/05/2018
Udhëzim administrativ nr. 02/2018 për caktimin e formës, përmbajtjes dhe përdorimin e logos së DAK dhe simbolit të akreditimit 04/05/2018
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 01/2018 për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve 15/02/2018
Udhëzim Administrativ (MTI) nr. 03/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit admnistrativ nr. 05/2015 për kërkesat teknike dhe metrologjike për autorizimin e subjekteve për përgatitjen e mjetev 06/06/2017
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 02/2017 për kompetencat, mandatin dhe punën e komisionit të ankesave në agjencinë për pronësi industriale 17/03/2017
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 01 /2017 PËR CILËSINË E KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËS 10/02/2017

Prev 1 2 3 4 5 6 Next