Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
Udhëzim Administrativ (MTI) nr. 07/2018 për përcaktimin e procedurës së licencimit për subjektet që ushtrojnë veprimtari në sektorin e naftës 15/08/2018
Udhëzim Administrativ (MTI) - nr. 08/2018 për këshillin profesional të standardizimit 15/08/2018
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 062018 për përfaqësues të autorizuar në fushën e pronësisë industriale 12/06/2018
Udhëzim Administrativ (MTI) nr. 05/2018 për artësinë dhe procedurën e pagesës për shërbimet në metrologji 11/06/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 04/2018 PËR SHISHET SI ENË MATËSE 28/05/2018
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 03/2018 për caktimin e tarifave për akreditim 16/05/2018
Udhëzim administrativ nr. 02/2018 për caktimin e formës, përmbajtjes dhe përdorimin e logos së DAK dhe simbolit të akreditimit 04/05/2018
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 01/2018 për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve 21/02/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr.04/2016 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E DUHANIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ 15/12/2017
Udhëzim Administrativ (MTI) nr. 03/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit admnistrativ nr. 05/2015 për kërkesat teknike dhe metrologjike për autorizimin e subjekteve për përgatitjen e mjetev 16/06/2017
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 02/2017 për kompetencat, mandatin dhe punën e komisionit të ankesave në agjencinë për pronësi industriale 17/03/2017
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 01 /2017 PËR CILËSINË E KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËS 10/02/2017
UDHEZIM ADMINISTRATIV Nr. 16-2016 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E PENGUT, TAKSAVE DHE SHËRBIMET TJERA 07/11/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 15-2016 PËR MËNYRËN E THEMELIMIT, FUNKSIONIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË INKUBATORËVE TË BIZNESIT 17/10/2016
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) Nr.14-2016 PËR REGJISTRIMIN E MARKËS TREGTARE 31/08/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR.13-2016 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PATENTAVE 26/08/2016

Prev 1 2 3 4 5 6 Next