Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 01/2018 për ndarjen e mjeteve financiare nga kategoria ekonomike e subvencioneve dhe transfereve 21/02/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr.04/2016 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SUBJEKTET QË MERREN ME TREGTIMIN E DUHANIT DHE PRODUKTEVE TË TIJ 15/12/2017
Udhëzim Administrativ (MTI) nr. 03/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit admnistrativ nr. 05/2015 për kërkesat teknike dhe metrologjike për autorizimin e subjekteve për përgatitjen e mjetev 16/06/2017
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 02/2017 për kompetencat, mandatin dhe punën e komisionit të ankesave në agjencinë për pronësi industriale 17/03/2017
UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 01 /2017 PËR CILËSINË E KARBURANTEVE TË LËNGËTA TË NAFTËS 10/02/2017
UDHEZIM ADMINISTRATIV Nr. 16-2016 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E PENGUT, TAKSAVE DHE SHËRBIMET TJERA 07/11/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 15-2016 PËR MËNYRËN E THEMELIMIT, FUNKSIONIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË INKUBATORËVE TË BIZNESIT 17/10/2016
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) Nr.14-2016 PËR REGJISTRIMIN E MARKËS TREGTARE 31/08/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR.13-2016 PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË PATENTAVE 26/08/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR. 12-2016 PЁR REGJISTRIMIN E DIZAJNIT INDUSTRIAL 22/08/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) Nr. 11-2016 PËR TREGUESIT GJEOGRAFIKË DHE EMËRTIMET E ORIGJINËS 12/08/2016
UDHËZIMI ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 09-2016 PËR VERIFIKIME TË JASHTËZAKONSHME TË MJETEVE MATESE LIGJORE 28/07/2016
Udhëzim administrativ (MTI) nr. 08-2016 për ekzaminimin e parakohshëm të aplikacioneve për markat tregtare 04/07/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 07-2016 PËR PROCEDURAT E SHITJES SË MALLRAVE ME ANKAND PUBLIK 21/06/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 06-2016 PËR LLOJIN, FORMËN DHE MËNYRËN E VENDOSJES SË SHENJAVE VERIFIKUESE TË CILAT PËRDOREN NË VERIFIKIMIN E MJETEVE MATËSE LIGJORE 08/06/2016
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 05-2016 PËR PËRMBAJTJEN E FORMULARIT TË KËRKESËS DHE NJOFTIMIT PËR FILLIMIN E HETIMEVE PËR IMPORTE TË DAMPUARA OSE TË SUBVENCIONUARA 05/05/2016

Prev 1 2 3 4 5 6 Next