Ftesë për Propozime dhe Tenderë

Grante për ndërmarrje Mikro, të Vogla dhe të Mesme në Kosovë

Programi: Shtetet para anëtarësimit / Shtetet e reja anëtare

Zona gjeografike: Kosova

Lloji: Grante të veprimit

Data e publikimit: 20/06/2017

Statusi: I hapur » 07/08/2017

Buxheti: 5,000,000 (EUR)

Numri i referencës: EuropeAid/155038/DD/ACT/XK

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1498497021602&do=publi.detPUB&page=2&orderbyad=Desc&aoref=155038&searchtype=QS&orderby=upd&nbPubliList=25&userlanguage=en