Antarët

 1. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Koordinatore e Këshillit – https://mti.rks-gov.net
 2. Ministria e Financave – https://mf.rks-gov.net
 3. Ministria e Zhvillimit Ekonomik – www.mzhe-ks.net
 4. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – www.mbpzhr-ks.net  
 5. Ministria e Drejtësisë - https://md.rks-gov.net
 6. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - https://mpms.rks-gov.net
 7. Ministria e Infrastrukturës -
 8. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë -
 9. Ministria e  Mjedisit  dhe  Planifikimit   Hapësinor -
 10. Ministria e Diasporës -
 11. Oda Ekonomike e Kosovës – www.oek-kcc.org
 12. Aleanca Kosovare e Biznesit – www.akb-ks.net
 13. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë – www.amchamksv.org
 14. Asociacioni i Komunave të  Kosovës –
 15. Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare – www.kdwv.eu
 16. Këshilli i Investitorëve Evropian – http://www.eic-ks.eu
 17. Forumi Ekonomik i Grave - https://www.facebook.com/WEFKosovo