Reformat e të bërit biznes

Raporti i Grupit të Bankës Botërore i të Bërit Biznes (“Doing Business”) ofron masa objektive të rregullave të biznesit dhe zbatimin e tyre në 190 ekonomi dhe qytete të përzgjedhura në nivel nën-kombëtar dhe rajonal.

Duke mbledhur dhe analizuar të dhëna gjithëpërfshirëse sasiore për të krahasuar mjedise biznesore rregullative në të gjitha ekonomitë, raporti inkurajon ekonomitë për të konkurruar në drejtim të rregullimit më efikas; ofron standarde të matshme për reforma; dhe shërben si një burim për akademikë, gazetarë, studiues të sektorit privat dhe persona të tjerë të interesuar për klimën e biznesit të çdo ekonomie.

Përveç kësaj, raporti i të Bërit Biznes ofron raporte të hollësishme lokale, të cilat mbulojnë më hollësisht rregullimin e biznesit dhe reformat në qytete dhe rajone të ndryshme brenda një kombi. Këto raporte japin të dhëna për lehtësinë e të bërit biznes, rangojnë çdo lokacion, dhe rekomandojnë reforma për të përmirësuar performancën në secilën nga fushat e indikatorëve.

Raporti i Grupit të Bankës Botërore i të “Bërit Biznes 2017” i publikuar me 25 tetor 2016, konfirmon progresin e arritur nga Republika e Kosovës në përmirësimin e mjedisit afarist, duke ngritur rangimin e saj botëror në vendin e 60-të nga vendi i 64-të sa është ranguar me revidimin e raportit të mëparshëm (rikujtojmë se raporti zyrtar i BB për “Të Bërit Biznes 2016” Kosovën e kishte ranguar në vendin e 66-të).

Në bazë të Vendimit të Qeverisë së Kosovës janë krijuar Grupet Punuese të cilat udhëhiqen nga Ministritë përgjegjëse dhe të cilat në koordinim me institucionet tjera relevante udhëheqin këtë proces gjithëpërfshirës reformues. Grupi Koordinues (Task Forca) i formuar në kuadër të MTI-së si koordinatore e Reformës së të Bërit Biznes mban takime me Grupet Punuese për avancimin e mëtejmë të reformave për përmirësimin e ambientit të të bërit biznes dhe zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës.