Rregulloret

Emrtimi Viti
Rregullore nr. (MTI) nr. 02 /2017 për sigurinë e lodrave 07/03/2017
RREGULLORE (MTI) Nr. 01/2017 PëR PAJTUESHMëRINë elektromagnetike 12/01/2017
RREGULLORE (MTI) Nr. 06-2016 PËR MJETET MATËSE 23/08/2016
Rregullore (MTI) nr. 05-2016 për pajisjet elektrike të dizajnuara për përdorim brenda kufijëve të caktuar të tensionit 29/06/2016
RREGULLORE (MTI) Nr. 04-2016 PËR KËSHILLIN PROFESIONAL TË AKREDITMIT 08/04/2016
RREGULLORE (MTI) Nr. 03-2016 PËR ETIKETIMIN E MBATHJEVE 29/03/2016
RREGULLORE (MTI) Nr. 02-2016 PËR KËSHILLIN E AKREDITIMIT 05/02/2016
RREGULLORE (MTI) Nr. 01-2016 PËR UNIFORMAT DHE PËRDORIMIN E TYRE NGA INSPEKTORËT E TREGUT 11/01/2016
Rregullore (MTI) nr. 06-2014 për mënyrën e vlerësimit të konformitetit për produktet ndërtimore 24/09/2014
Rregullore (MTI) nr. 04-2014 për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese 04/09/2014
Rregullore (MTI) - nr. 09-2013 për etiketimin, prezantimin dhe reklamimin e produkteve ushqimore 30/12/2013
RREGULLORE (MTI) - Nr. 08-2013 PËR MËNYRËN E THEMELIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË SISTEMIT PËR SHKËMBIMIN E SHPEJTË TË INFORMACIONEVE PËR PRODUKTET E RREZIKSHME 15/11/2013
Rregullore Nr.04-2013 Për sigurinë e makinave 11/06/2013
Rregullore nr. 01-2013 për kërkesat teknike për pllakat e drurit 25/01/2013
Rregulloren nr. 13-2012 për njoftim në lidhje me produktet të cilat janë të rrezikshme për konsumatorët 06/12/2012
Rregullore nr. 12- 2012 mbi metodat e analizave kuantitative të përzierjeve dykomponentësh të fibrave të tekstilit 12/11/2012

Prev 1 2 Next