Kontakti

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Rr.”Muharrem Fejza”, p.n Lagjja e Spitalit,

10000 - Prishtinë / Republika e Kosovës

Email: infokabineti.mti@rks-gov.net

Tel: Informacion: 038 512 059 dhe 038 512 133e